038 - 376 30 39

MR

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:


achterste rij: Mariska Wilschut ,  Gosè van Gelder, Henriette Binnenkamp
voorste rij: Dreana van den Hoek,  Dineke Jansen

Wie zijn wij:
Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van christelijke basisschool de Bron.

Wat doen wij:
Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel  en ouders.

Hoe doen wij dat:
Wij zijn een MR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en open communicatie.

Doelen schooljaar 2016-2017
(in willekeurige volgorde):
* Verder gaan met het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door toe te zien op de gestelde doelen in het jaarplan van de school en door het volgen van de ontwikkelingen omtrent het kwaliteitsbeleid van de stichting Cambium.
* De MR zal het proces volgen van passend onderwijs op de Bron.
* De MR zal toezien op het verder ontwikkelen en voeren van het personeelsbeleid. Gesprekscyclussen, bekwaamheidseisen, persoonlijke ontwikkeling en interne mobiliteit  hebben onze aandacht.
* De MR zal toezien op het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van ARBO regelingen (RI&E)
* De MR zal de financiële beleidscyclus volgen. 
* Wij volgen actief de ontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid/ educatief partnerschap.

Contact
Zijn er zaken waarvan u denkt dat deze besproken moeten worden in de MR, neemt u dan contact op de secretaris. Voor contactgegevens; zie verder op deze website onder contact – MR
Voor meer informatie of contact kunt u contact opnemen met:
Dreana van den Hoek    dvboven@hotmail.com

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Het woord gemeenschappelijk geeft al aan dat er sprake is van samenwerking tussen alle betrokken scholen binnen de stichting.
Het schoolbestuur en de GMR bespreken bepaalde onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn met elkaar. Eén ouder van onze school heeft zitting in de GMR. De ouder die nu zitting heeft in de GMR is Hetty Knauff.

Contactgegevens van de leden van de MR/GMR

 

Bijlage