Klachten / vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, is het in de eerste plaats goed dit met de betrokken leerkracht op te nemen.

Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt, dan kunnen ouders zich richten tot de directie.

Als ook dat overleg niets oplevert, kan men zich richten tot de bestuurder.

Mochten uw klachten over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten niet of onvoldoende gehoord worden door leerkrachten, directie of bestuurde, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke personen (zie adressenlijst in de schoolgids). Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De klachtencommissie en vertrouwenspersoon zijn door het bestuur aangesteld.
Zij staan buiten de school.

Contactpersoon mevr. M.A. van der Wal – de Roon

Om het contact gemakkelijker te maken is er op school een contactpersoon die de klager op weg kan helpen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle kinderen een informatieboekje over de contactpersoon. De contactpersoon zal tevens alle groepen bezoeken en de kinderen te laten kennismaken met wat de contactpersoon zoal doet. Dit gebeurt met behulp van prentenboeken, praatplaten en of handpoppen. Kinderen mogen de contactpersoon altijd bellen of mailen (schrijven kan ook, via de speciale brievenbus ‘de Vertelbus’ in de hal!) waarna zij contact met de kinderen opneemt. Samen met het kind wordt gekeken hoe we de problemen kunnen proberen op te lossen of wat daarvoor nodig is.

Van elke klacht die binnenkomt wordt een aantekening gemaakt. Genoteerd worden de datum van binnenkomst, aard en inhoud van de klacht, hoe de klacht is afgehandeld en de datum van afhandeling. De gegevens worden door de directie c.q. bestuur bewaard.

De Bron is onderdeel van: