Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

Wie zijn wij: Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van christelijke basisschool de Bron.

Wat doen wij: Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders.

Hoe doen wij dat: Wij zijn een MR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en open communicatie.

Doelen schooljaar 2020-2021 (in willekeurige volgorde):

  • Verder gaan met het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door toe te zien op de gestelde doelen in het jaarplan van de school en door het volgen van de ontwikkelingen omtrent het kwaliteitsbeleid van de stichting Cambium.
  • De MR zal het proces volgen van passend onderwijs op de Bron.
  • De MR zal toezien op het verder ontwikkelen en voeren van het personeelsbeleid.
  • De MR zal toezien op het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van ARBO regelingen (RI&E)
  • De MR zal de financiële beleidscyclus volgen.
  • Wij volgen actief de ontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Contact: Zijn er zaken waarvan u denkt dat deze besproken moeten worden in de MR, neemt u dan contact op de secretaris. Voor meer informatie of contact kunt u contact opnemen met:
Henriette Binnekamp, henriettebinnekamp@stichtingcambium.nl

U kunt daarnaast contact opnemen met de MR via ons e-mailadres (mrdebron@stichtingcambium.nl) of ons persoonlijk aanspreken!

Klik hier voor het jaarverslag

De Bron is onderdeel van: