Over ons

 

MISSIE:

De Bron zorgt voor ontwikkeling.

AMBITIE:

We richten ons onderwijs zo in dat we tegemoet kunnen komen aan de visie zoals hieronder beschreven. Ons onderwijs staat voor: opbrengstbewust, uitdagend, zelfstandig, verantwoordelijk, samen.

VISIE:

Identiteit: De Bron is een christelijke school. Kinderen leren vanuit de relatie met God – naar het voorbeeld van Jezus, Gods zoon – om te gaan met elkaar, het milieu en de natuur. Wij leren de kinderen welke waarden en normen belangrijk zijn. Leerlingen doen mee met activiteiten die voor de christelijke identiteit van belang zijn. Wij brengen kennis en inzicht bij over andere culturen en godsdiensten. We gaan met respect om met mensen die zich onderscheiden door beperking, huidskleur, geaardheid of status. Op onze school is het vanzelfsprekend dat we tolerant zijn.

Pedagogisch: Onze school biedt kinderen veiligheid en structuur. We sluiten aan op de mogelijkheden van leerlingen en leren hen hiermee om te gaan. Daarbij leren wij hen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te denken en te handelen. Wij besteden aandacht aan sociale vorming, leren hen samenwerken en samenleven. Het schoolteam toont in de omgang met leerlingen, ouders en elkaar voorbeeldgedrag.
Op school zijn duidelijke en heldere afspraken.

Didactisch/onderwijskundig: Op de Bron hebben we hoge verwachtingen van de kinderen. We sluiten aan bij het niveau van het kind en passen de leerstof hierop aan. Bij rekenen, taal en lezen werken we met drie instructieniveaus. De leerlijnen zijn hierbij leidend. We bieden kinderen strategische vaardigheden aan zodat ze leren te leren. Bij het geven van opdrachten houden we rekening met verschillende leerstijlen. Ook laten
we kinderen regelmatig samenwerken. Leerkrachten betrekken ouders en kind actief bij het onderwijsproces en indien nodig worden externe deskundigen ingeschakeld. We geven kinderen de mogelijkheid om op eigen wijze uitdrukking te geven aan gevoelens en talenten op alle vakgebieden.

Organisatorisch: We werken vanuit het principe van de lerende organisatie, fouten maken hoort erbij. Daarbij hoort heldere en professionele communicatie binnen alle geledingen van de school. Er is sprake van een herkenbare doorgaande lijn in het leerproces. We evalueren systematisch ons onderwijs en waar nodig leidt dit tot bijstellingen of vernieuwingen. Daarbij reflecteren we voortdurend op ons eigen handelen. Er is aandacht voor het welbevinden van de leerling en de leerkracht. Van de leerkracht mag dan ook worden verwacht dat deze didactisch/onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch adequaat
handelt. Dit zien we terug in een goed klassenmanagement.

Maatschappelijk: Op onze school leren leerlingen dat zij deel zijn van de samenleving. We ontwikkelen bij kinderen een positief kritische kijk op deze samenleving. De Bron bepaalt haar beleid en de uitvoering daarvan, en gebruikt de wensen en de vragen van ouders en kinderen als input voor kwaliteitszorg. Ouders en kinderen mogen daarbij betrouwbaarheid, empathie en openheid van de school verwachten. Een voorwaarde voor het team om met ouders en kinderen om te kunnen gaan, is het vermogen tot reflectie en zelfreflectie.

De Bron is onderdeel van: