Ziekte en verlof

Ziekte

Bij ziekte van uw kind stellen we het erg op prijs, als u dit voor half 9 uur ’s morgens aan de leerkrachten meedeelt. Een bezoek aan de dokter, tandarts e.d. bij voorkeur niet onder schooltijd. Dit is storend voor de kinderen en de leerkrachten.

Verlof

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk of overlijden van familieleden. Hier zijn duidelijke, wettelijke regels voor waar we ons op school aan moeten houden. Verlof voor een weekendje uit of een midweek mag niet worden toegestaan. Ongeoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de regionale leerplichtambtenaar.

Verlof buiten de officiële schoolvakanties om kan alleen verleend worden door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers waardoor vakantie binnen de zomervakantie onmogelijk is. Dit mag niet in de eerste schoolweken vallen en niet meer dan tien schooldagen zijn. Is de aanvraag voor meer dagen dan beslist de leerplichtambtenaar.
Uitgebreide toelichting ligt op school ter inzage bij de schoolcoördinator. Daar kunt u ook terecht voor verdere informatie en formulieren voor verlofaanvragen krijgen.

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

De Bron is onderdeel van: